Home >> Databáze projektů

  Výsadba zeleně ul. U Pohádky 

Garant projektu: MČ Praha Nebušice
Popis projektu: V rámci projektu došlo k rekonstrukci ulice U Pohádky, včetně výsadby zeleně. Provozní výdaje spojené s údržbou zeleně jsou hrazeny z rozpočtu MČ. Projekt byl realizován na podzim roku 2021.
Hodnota projektu: 220 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Nebušice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 220 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu
a regenerační schopnosti krajiny

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu