Home >> Databáze projektů

  Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích 

Garant projektu: MČ Praha Újezd
Popis projektu: Městská část provedla výsadbu listnatých stromů na pozemku parc. č. 265/2 v k. ú. Újezd u Průhonic – Milíčovské kopce. Jedná se o veřejné prostranství hojně navštěvované obyvateli městské části Praha Újezd a z okolí. Pozemek je v majetku hlavního města Prahy. Na výše uvedeném pozemku bylo úspěšně vysázeno 45 kusů listnatých stromů (obvod kmínku cca 16/18).
Hodnota projektu: 540 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Újezd
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 540 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 540 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu