Home >> Databáze projektů

  Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích 

Garant projektu: MČ Praha Újezd
Popis projektu: Městská část provedla výsadbu listnatých stromů na pozemku parc. č. 265/2 v k. ú. Újezd u Průhonic – Milíčovské kopce. Jedná se o veřejné prostranství hojně navštěvované obyvateli městské části Praha Újezd a z okolí. Pozemek je v majetku hlavního města Prahy. Na výše uvedeném pozemku bylo úspěšně vysázeno 45 kusů listnatých stromů (obvod kmínku cca 16/18).Výsadba byla realizována v době vegetačního klidu.
Hodnota projektu: 540 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Újezd
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 540 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 540 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru