Home >> Databáze projektů

  Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích Praha Újezd

Garant projektu: MČ Praha Újezd
Popis projektu: Cílem městské části Praha Újezd bylo vysadit listnaté stromy na pozemcích parc.č. 265/146 (Milíčovské kopce), parc.č. 622 (hráz Návesního rybníku) a parc.č. 214/178, 265/397 a 626/18 v k. ú. Újezd u Průhonic. Jedná se o veřejná prostranství hojně navštěvovaná obyvateli městské části. Všechny uvedené pozemky jsou svěřeny
do správy městské části Praha-Újezd. Na výše uvedených pozemcích se dle přiložených situací vysadilo celkem 40ks stromů (obvod kmínku 16/18 cm) a 20 bm keřů. Výsadba byla realizována v době vegetačního klidu a ukončena v prosinci roku 2021.
Hodnota projektu: 540 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Újezd
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 540 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 540 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner