Home >> Databáze projektů

   Výsadba stromů + zasakovací vaky

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: Dlouhodobým projektem městské části je výsadba stromů za narozené děti v rámci parkových ploch, která je v posledních letech doplněna i o instalaci zavlažovacích vaků. Cílem záměru je rozšiřování termoregulačních schopností stromů a zároveň zadržování vody v městské krajině. Zároveň pak zvýšit zájem místních obyvatel o veřejná prostranství a o jejich péči. Sekundárně pak poskytnout prostor pro život drobných živočichů.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč/rok bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí
A.5.: Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství jako adaptační opatření
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.1.: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Vzdělávací
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)