Home >> Databáze projektů

   Výsadba stromů za narozené děti

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: Dosaženo má být postupného doplňování stromového patra a ideálně zvyšování celkového počtu stromů. Cílem záměru je rozšiřování termoregulačních schopností stromů a zároveň zadržování vody v městské krajině. Zároveň pak zvýšit zájem místních obyvatel o veřejná prostranství a o jejich péči. Sekundárně pak poskytnout prostor pro život drobných živočichů. Výstupem projektu jsou počty vysazených stromů.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Celé území MČ Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV1, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Veřejnost, zájemci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet MČ, dotace od MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3. : Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.1.: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
KS – vzdělávací
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru