Home >> Databáze projektů

 Výsadba stromů ve veřejném prostoru

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: Projekt bude zaměřen na následnou péči nově vysazené stromy do veřejného prostoru na území MČ P7. O příspěvek na následnou péči bude možné zažádat na výsadbu, která byla realizována v roce a rok před spuštěním tohoto projektu. Pro získání příspěvku bude doložena života schopnost daného stromu (fotografie, místní šetření s pověřenou osobou), zákres do mapy, informace o výsadbě (např. o jaký se jedná strom, velikost vysazovaného materiálu, firma která bude následnou péči zajišťovat), plán následné péče na 3 roky s cenou. Maximální výše příspěvku do 75% nákladů na jeden strom za 3 roky, ale nepřekročení částky 40 000 Kč za strom. Bude pravidelně probíhat kontrola probíhající následné péče. Cílem projektu je zapěstovat života schopnou generaci nových stromů.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Subjekty vysazující stromy na území MČ P7
Cílová skupina bude oslovena pomocí: web MČ P7, Hobulet, FB P7


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – redukce hluku
RS – regulace mikroklimatu
RS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zapěstování života schopné generace nových stromů

karta projektu (pdf)