Home >> Databáze projektů

 Výsadba stromořadí – polní cesta ke Třeboradicům

Garant projektu: MČ Praha Březiněves
Popis projektu: Cílem projektu bylo obnovení původního rázu krajiny. Alej je součástí příspěvku k plnění klimatického plánu, snižování emisí, zadržování vody v krajině, hnízdění ptactva. Alej slouží i jako naučná stezka.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: MČ Praha Březiněves, Třeboradice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Plnění klimatického plánu
Snižování emisí
Zadržování vody v krajině
Hnízdění ptactva
Naučná stezka

karta projektu (pdf)