Home >> Databáze projektů

  Výsadba stromořadí Libuš

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Výsadba stromořadí měla za cíl nahradit původní druhově nevyhovující výsadbu, jež byla pokácena. Byla vysázena v reprezentativní části vstupu do mateřské školky, proto bylo nutné zajištění velmi kvalitní výsadby a péče v nejbližších letech pro zajištění dobrého vývoje stromů. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu mladší generace – především rodin s dětmi, ale svým působením a umístěním v blízkosti pochozí ulice bude výsadba působit i na ostatní věkové skupiny. Výsadba byla úspěšně realizována.
Hodnota projektu: 3 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: MČ Praha Libuš
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Mladší generace – především rodin s dětmi, ale svým působením a umístěním v blízkosti pochozí ulice bude výsadba působit i na ostatní věkové skupiny


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 135 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 135 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu