Home >> Databáze projektů

  Výsadba stromořadí Libuš

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Výsadba stromořadí měla za cíl nahradit původní druhově nevyhovující výsadbu, jež byla pokácena. Byla vysázena v reprezentativní části vstupu do mateřské školky, proto bylo nutné zajištění velmi kvalitní výsadby a péče v nejbližších letech pro zajištění dobrého vývoje stromů. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu mladší generace – především rodin s dětmi, ale svým působením a umístěním v blízkosti pochozí ulice bude výsadba působit i na ostatní věkové skupiny. Výsadba byla úspěšně realizována.
Hodnota projektu: 3 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: MČ Praha Libuš
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Mladší generace – především rodin s dětmi, ale svým působením a umístěním v blízkosti pochozí ulice bude výsadba působit i na ostatní věkové skupiny


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 135 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 135 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru