Home >> Databáze projektů

  Výsadba ovocných stromů podél cyklostezky – Den stromů 

Garant projektu: MČ Praha Nebušice
Popis projektu: V rámci projektu došlo k výsadbě aleje cca 45 ovocných stromů podél části cyklostezky Nebušice – Juliána parc č.1265, kú Nebušice. Cyklostezka byla osazena po levé straně při výjezdu z Nebušic. Na podzim roku 2021 MČ Praha Nebušice realizovala výsadbu pravé strany spolu s občany Nebušic. Touto akcí se chtěli připojit k celosvětovému svátku „Den stromů“.
Hodnota projektu: 257 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Nebušice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 257 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 257 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova
na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu
a regenerační schopnosti krajiny

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Připojení k celosvětovému svátku „Den stromů“