Home >> Databáze projektů

  Výsadba nové plochy zeleně včetně rekultivace zpevněných ploch – Les Na Musile

Garant projektu: OCP MHMP
Popis projektu: Projekt byl kompletně dokončen včetně cest, výsadeb i založení lučních porostů. Nově založený les místo původní zemědělské půdy a částečně místo ruderalizovaných a zpevněných ploch podporuje biodiverzitu i rekreační potenciál v této části Prahy. Nové plošné výsadby pomáhají vylepšovat místní mikroklimatické podmínky. Jednoduchá cestní síť umožňuje veřejnosti vstupovat do území a fakticky ho nově využívat. Vytvořené tůně tvoří nový biotop, který doposud v tomto místě chyběl.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: MČ Praha Kunratice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé přilehlých MČ Kunratice, Libuš, Praha 11


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 12 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3. : Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4. : Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace mikroklimatu
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
KS – rekreační funkce
DP – tvorba biotopu
KS – estetická hodnota
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území, oživení prostoru