Home >> Databáze projektů

Výsadba mobilní zeleně v ulicích MČ Praha 10

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: V projektu má být dosaženo zvýšení podílu zeleně a zároveň snížení teploty v místech bez možnosti výsadby stromů do rostlého terénu. Cílem záměru je umístění co největšího množství stromů, případně vzrostlých keřů do lokalit, kde není např. s ohledem na inženýrské sítě možné realizovat běžnou výsadbu. Dílčím cílem se zlepšení estetiky a snížení hlučnosti v místě realizace. Výstupem projektu jsou počty realizovaného umístění mobilní zeleně.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Celé území MČ Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet MČ, dotace z rozpočtu MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3. : Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru
Podpora biodiverzity

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru