Home >> Databáze projektů

  Výsadba květnatých luk

Garant projektu: MČ Praha Nedvězí
Popis projektu: Výsadba květnatých luk na pozemcích ve správě MČ o celkové výměře 3500 m2. Projekt přispívá ke zlepšení biodiverzity v Praze – Nedvězí. Výsadba květnatých luk podpoří zadržování vody v krajině a zachování nezbytné rozmanitosti hmyzu a ptactva. Jedná se pozemky podél obnovených polních cest a v obnoveném ovocném sadu – tyto projekty byly realizovány v roce 2020-21 i díky podpoře v rámci Klimatického závazku. Výsadba květnatých luk nebyla výslovně uvedena v seznamu plánovaných projektů, ale jedná se o nedílnou součást naší snahy o návrat polních cest do krajiny. Lokality výsadby budou doplněny informačními tabulemi a budou tak sloužit i jako vzdělávací prvek. Sekání a údržbu luk zajistí zaměstnanci MČ.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Nedvězí Praha, výměra 3500 m2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 290 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Estetická hodnota
Rekreační funkce
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru