Home >> Databáze projektů

  Výsadba květnatých luk

Garant projektu: MČ Praha Nedvězí
Popis projektu: Výsadba květnatých luk na pozemcích ve správě MČ o celkové výměře 3500 m2. Projekt přispívá ke zlepšení biodiverzity v Praze – Nedvězí. Výsadba květnatých luk podpoří zadržování vody v krajině a zachování nezbytné rozmanitosti hmyzu a ptactva. Jedná se pozemky podél obnovených polních cest a v obnoveném ovocném sadu – tyto projekty byly realizovány v roce 2020-21 i díky podpoře v rámci Klimatického závazku. Výsadba květnatých luk nebyla výslovně uvedena v seznamu plánovaných projektů, ale jedná se o nedílnou součást naší snahy o návrat polních cest do krajiny. Lokality výsadby budou doplněny informačními tabulemi a budou tak sloužit i jako vzdělávací prvek. Sekání a údržbu luk zajistí zaměstnanci MČ.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Nedvězí Praha, výměra 3500 m2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 290 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Estetická hodnota
Rekreační funkce
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)