Home >> Databáze projektů

 Výsadba aleje včetně následné péče na 3 roky a rekonstrukce související pěší stezky

Garant projektu: MČ Praha Koloděje
Popis projektu: Park Skála již nyní slouží návštěvníkům jak z Kolodějí, tak i z ostatních městských částí jako jeden z lokálních turistických cílů. Jelikož park Skála má kopcovitý charakter, jedná se o lokální dominantu, která zajišťuje jedinečný výhled na Prahu i Středočeský kraj. Zároveň park Skála slouží pro konání kulturních a společenských akcí. Díky
výsadbě nového stromořadí, revitalizace travnaté plochy a obnovy luční louky, založení trvalkových záhonů a dovýsadby původních travin a rostlinných kultur došlo ke zlepšení zadržování vody v krajině a odtokových a vsakovacích poměrů. Zároveň tímto došlo ke zvýšení biodiverzity v krajině a zajištění biokoridoru pro živočichy.
MČ správu a údržbu zajistí v rámci svého rozpočtu.
Fáze projektu: Projekt byl realizován.
Lokace projektu: MČ Praha Koloděje
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Jiný přínos
Zlepšení zadržování vody v krajině a odtokových a vsakovacích poměrů
Zvýšení biodiverzity
Zajištění biokoridoru pro živočichy

karta projektu (pdf)