Home >> Databáze projektů

  Výsadba aleje Satalice – Kbely

Garant projektu: MČ Praha Satalice
Popis projektu: V Cílem projektu bylo vybudování aleje podél pěší a cyklostezky propojující Satalice a Kbely v návaznosti na komunikaci K Lindě a bývalou propojovací komunikaci, s propojením na připravovanou cyklostezku Kbely-Vinoř. Alej je součástí zemědělsky obdělávaného pozemku, kde umožůje pohyb obyvatel mezi městskými částmi mimo dopravní tepny, usnadňuje zvířatům pohyb v intenzivně obdělávané krajině a poskytuje domov pro drobné živočichy. V místě výsadby aleje je biopás osazený trávou. Stromy byly vysazeny do předem připravených jamek. K výsadbě byly navrženy vzrostlé výpěstky se zemním balem. Výsadba byla provedena dle projektu, došlo k zachování druhové stability stromů.
Hodnota projektu: 350 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Satalice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 350 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu