Home >> Databáze projektů

  Výsadba aleje Satalice – Kbely

Garant projektu: MČ Praha Satalice
Popis projektu: V Cílem projektu bylo vybudování aleje podél pěší a cyklostezky propojující Satalice a Kbely v návaznosti na komunikaci K Lindě a bývalou propojovací komunikaci, s propojením na připravovanou cyklostezku Kbely-Vinoř. Alej je součástí zemědělsky obdělávaného pozemku, kde umožůje pohyb obyvatel mezi městskými částmi mimo dopravní tepny, usnadňuje zvířatům pohyb v intenzivně obdělávané krajině a poskytuje domov pro drobné živočichy. V místě výsadby aleje je biopás osazený trávou. Stromy byly vysazeny do předem připravených jamek. K výsadbě byly navrženy vzrostlé výpěstky se zemním balem. Výsadba byla provedena dle projektu, došlo k zachování druhové stability stromů.
Hodnota projektu: 350 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Satalice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 350 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru