Home >> Databáze projektů

  Výsadba a opatření k zásaku vody u stromů – zadržení vody v půdě, zlepšení mikroklimatu

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Cílem výsadby stromů ve vytipovaných lokalitách městské části Praha 12 je snížení dopadů klimatické změny, adaptace na změnu klimatu a snížení koncentrace CO2. Vysazovány jsou ideálně druhy odolné suchu, které vyžadují menší následnou péči v podobě zálivky. Zlepšení podmínek pro prosperitu výsadby zajišťuje právě realizace opatření k lepšímu zásaku dešťových srážek, tj. např. tvorba závlahových mís, mulčování apod.
Fáze projektu: ukončen v roce 2022
Lokace projektu: Městská část Praha 12, Praha 12
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Adaptační strategie MČ Praha 12
Indikátory projektu: AD1, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé městské části Praha 12


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Regulace mikroklimatu
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Snížení dopadů klimatické změny
Adaptace na změnu klimatu
Snížení koncentrace CO2
Lepší zásak dešťových srážek
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)