Home >> Databáze projektů

 Vylepšení stanoviště pro stromy v uličním stromořadí v ulici Dukelských hrdinů – PD

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: V návaznosti na výstupy z „Koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích Prahy 7“ bylo prozatím vybráno stromořadí v ul. Dukelských hrdinů, které neplní požadované funkce, zejména ekosystémové služby regulačního charakteru, které mají rozhodující vliv na adaptaci města z hlediska změny klimatu. Pro toto stromořadí bude nutné zajistit podmínky stávajícím stromům vhodným pěstebním opatřením:
1.Zlepšit dostupnost vody pro dřeviny
2.Zvětšit prokořenitelný prostor dřevin
V této fázi dojde k zhotovení projektové dokumentace.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 7, ul. Dukelských hrdinů, č.parc.2243 a 2188, kat. území Holešovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, GOV10, AD14
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy 7, návštěvníci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MČ + žádost o dotaci z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Zlepšení dostupnosti vody pro dřeviny
Zvětšení prokořenitelného prostoru pro dřeviny

karta projektu (pdf)