Home >> Databáze projektů

  Vodní hřiště pro děti

Garant projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Popis projektu: Cílem projektu je založení vodního hřiště pro děti s využitím stávající studny. Zařízení bude sloužit k odpočinku, relaxaci a osvěžení obyvatel městské části a příchozích návštěvníků městské části.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Par. č. 620/1, MČ Praha Dolní Počernice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Osvěžení
Zvlhčení
Ochlazení okolního prostředí
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Odpočinek a relaxace

karta projektu (pdf)