Home >> Databáze projektů

 Vnitroblok bytových domů

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Cílem projektu je revitalizovat zeleň vnitrobloku bytových domů ze 70.-80. let minulého století. Dřeviny byly ve stejných letech vysazovány nahodile a bez ohledu na druhovou vhodnost. Za tu dobu také zestárly. Cílem je celková revitalizace ploch tak, aby zůstala zachována zeleň, ale zároveň prostor sloužil odpočinku tamním obyvatelům.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: p.č.1336/2, k.ú. Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané městské části


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)