Home >> Databáze projektů

Údržba polní cesty „V Lipkách“, výsadby podél komunikací

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Cílem projektu je údržba polní cesty V Lipkách v délce cca 400 metrů, výsadby podél komunikace, obnova povrchu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Ulice Ke Smíchovu a Granátová
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Zlepšení zadržování prachu, hluku a větru
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)