Home >> Databáze projektů

  Studny na pozemcích ve správě MČ – studie a oprava

Garant projektu: MČ Praha Klánovice
Popis projektu: Na pozemcích ve správě MČ se nachází celkem 11 studen. Cílem projektu je získat zdroje užitkové vody pro zálivku stromů, úklid komunikací a jako zdroj pro hasiče. Smyslem akce je vytvoření studie všech aspektů využitelnosti studen a následné provedení jejich stavebně technické opravy včetně vybavení potřebnými technologiemi.
Po výstavbě vodovodu před několika desítkami let většina z nich přestala být využívaná, byly prakticky zapomenuty a tomu odpovídá jejich stavebně technický stav. Aktuálně už jednu “nalezenou” studnu rekonstruujeme pro účely FK Klánovice. S ohledem na probíhající klimatickou změnu bychom rádi získali zdroje užitkové vody pro zálivku stromů, úklid komunikací, jako zdroj pro hasiče v případě problémů s veřejným vodovodem. Zadáme studii všech aspektů využitelnosti studen (včetně právních = nové povolení a zavedení do majetku v nové podobě) a následně provést jejich stavebně technickou opravu včetně vybavení potřebnými technologiemi. Záložní zdroje vody ve správě MČ mohou mít vzhledem k parnému počasí bez srážek v období léta strategický význam.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Klánovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci a obyvatelé MČ Praha Klánovice


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 480 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Rekreační funkce
Kvalita vody
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Zdroje užitkové vody pro zálivku stromů, úklid komunikací
Zdroj pro hasiče
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)