Home >> Databáze projektů

 Studie výsadby stromořadí v MČ P3

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: Záměrem podkladová studie pro výsadbu stromů ve stromořadí na území MČ Praha 3 je vytipování vhodných lokalit pro výsadbu uličních stromořadí na území MČ Praha 3 a vytvoření situačních výkresů, zajištění závazných podkladů od správců sítí pro vytipované lokality. Výstupem bude studie s mapovými podklady a průvodní zprávou.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 3
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: GO1, AD1, AD2
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Široká veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 888 700 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 3

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1. : Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2. : Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3. : Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
KS – vzdělávací
DP – tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru