Home >> Databáze projektů

  Studie revitalizace vnitrobloků Praha 7

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: Projekt by měl podpořit revitalizace vnitrobloků na Praze 7. Vnitrobloky tvoří výraznou část území, kde je možné redukovat zpevněné plochy, zlepšovat vsakovací poměry a pracovat s výsadbou nové zeleně. Vlastníci vnitrobloků by ve spolupráci s MČ připravili návrh (studii) na revitalizaci, návrh projektové dokumentace a realizace, na které by se MČ podílela přiměřenou částkou do maximální výše 500 000 Kč bez DPH. Přednostně by byly podpořeny projekty, které sjednocují prostor vnitrobloku (projekt je tvořen na pozemcích více než jednoho vlastníka), snižujících množství zpevněných a zastavěných ploch ve vnitroblocích s přihlédnutím ke zlepšení retenčních možností vnitrobloku a výsadby nové zeleně.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Vlastníci bytových domů, Společenství vlastníků jednotek
Cílová skupina bude oslovena pomocí: web MČ P7, Hobulet, FB P7, mobilní rozhlas


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce odtoku
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Podpora biodiverzity
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)