Home >> Databáze projektů

  Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo náměstí

Garant projektu: MČ Praha 5
Popis projektu: Komplexní revitalizace veřejného prostoru – opatření na zadržení a využití dešťové vody, výměna povrchů za propustné – vsakovací betonová dlažba, obnova vegetační složky, výsadba stromů, podpora biodiverzity.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 5, Chaplinovo náměstí na sídlišti Barrandov, pozemky parc. č. 1020/251, 1020/252, 1020/253, 1020/254, 1020/255, 1020/256, 1020/257, 1020/258, 1020/259, 1020/260, 1020/261, 1020/262, 1020/263, 1020/264, 1020/265, 1020/266, 1020/267, 1020/268, 1020/269, 1020/270, 1020/271, 1020/301, 1040/27, 1040/60, 1040/86, 1040/91, 1040/92, 1040/93, 1040/94, 1040/95, evidovaných v k. ú. Hlubočepy [728837]
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu 
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným
povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Eroze půdy
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)