Home >> Databáze projektů

  Revitalizace zámeckého parku

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Cílem projektu je revitalizace zámeckého parku, který je hojně využíván občany i návštěvníky, v areálu se konají svatby a kulturní akce. V současné době máme zpracován dendrologický průzkum celého parku včetně biokoridoru. Záměrem je ošetřit stávající stromy, úprava cest a doplnění mobiliáře, dále je nutno nechat upravit prameniště, které prosakuje. Zámecký rybník bude revitalizovat MHMP.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice, pozemky parc. č. 1267/1, 1270, 1268, 1274/2, 1274/1, 1275, k.ú. Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3,  GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané městské části, Návštěvníci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 477 600 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Podpora biodiverzity
Oživení prostoru
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)