Home >> Databáze projektů

  Revitalizace Třeboradického potoka

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Je hotová studie protipovodňových opatření. Dále je zájem o zpracování projektové dokumentace.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Cílová skupina: Veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 53 457 914 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.1.: Ochrana před povodněmi na Vltavě, Berounce a dalších tocích na území hl. m. Prahy
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch
Specifický cíl D: Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení
D.2.: Rozvíjet bezpečnost a ochranu obyvatel a majetku

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
RS – redukce povodňového rizika
RS – regulace odtoku
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)