Home >> Databáze projektů

  Revitalizace studní

Garant projektu: MČ Praha Nedvězí
Popis projektu: Cílem projektu je odborné vyvložkování a vyčištění 3 veřejně přístupných studní s užitkovou vodou, zabezpečení novými betonovými deskami, osazení 1 studny ruční pumpou. V březnu 2021 proběhl průzkum 11 studní ve správě MČ, všechny jsou na veřejně přístupných místech a vzhledem k vysoké hladině spodní vody jsou všechny funkční, díky dotaci v rámci Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2021 jsme 9 studní již revitalizovali. Přestože byl předem zpracován průzkum renomovanou společností Profivoda s.r.o., v průběhu samotných prací se ukázalo, že 3 studny jsou v mnohem horším stavu, než se původně předpokládalo, a to z důvodu zcela zkorodovaných kovových skruží. Vícepráce na těchto 3 studnách jsou kvůli nutnosti vyvložkování betonovými skružemi naceněny na 155 tis. Kč.
1/3 dokončených studní je osazeno ručními pumpami a tyto jsou velmi kladně přijaty obyvateli i turisty. Voda na zalévání stromů na obecních pozemcích je také čerpána z revitalizovaných studní. Poslední 3 studny jsou u turistické trasy a opět počítáme s umístěním ruční pumpy a čerpáním vody pro údržbu zeleně.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha Nedvězí
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 155 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)