Home >> Databáze projektů

Revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily na náměstí Míru

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Celková revitalizace části parku kolem kostela sv. Ludmily na náměstí Míru. Šlo o opravu povrchů cestní sítě, sadové úpravy a umístění vodního prvku mlhoviště místo chytré lavičky a rozšíření stávajícího závlahového systému. Projekt byl úspěšně ukončen.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2022.
Lokace projektu: Praha 2, náměstí Míru parc. č. 4079/3, 4079/4, 4079/14, 4079/15
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost, Pejskaři, Turisté


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2, dotace z MHMP 3 500 tis. Kč

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru