Home >> Databáze projektů

 Revitalizace rybníku Točná – zadržování vody v krajině

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Cílem rekonstrukce a revitalizace je obnova environmentálních funkcí vodní plochy. V současné době je rybník ve značné míře nejen zanesen sedimentem, ale dochází i k jeho prosaku. Momentálně probíhají kroky ke zhodnocení možnosti návratu sedimentu na ZPF, v rámci legislativy a bezpečného nakládání a ochrany ŽP, a geodetické zaměření
vodní plochy. V následném postupu je nutné zhodnotit stav rybníku, resp. lokalizovat jeho úniky a rekognoskovat jeho celkovou kondici tak, aby byla rekonstrukce a revitalizace co nejúčinnější. Na projektu spolupracuje městská část s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a s Českou zemědělskou univerzitou a spadá do sféry opatření zahrnutých do Adaptační strategie městské části Praha 12, konkrétně se jedná, kromě ovlivnění mikroklimatu a zadržení vody v krajině, také o podporu biodiverzity a rekreační funkce v oblasti Točné.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 12, Praha 12 Točná, https://mapy.cz/s/mukocazabe
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé lokality Točná


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustnýc

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)