Home >> Databáze projektů

  Revitalizace potoka Vrutice

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Revitalizace toku potoka Vrutice mezi nově budovanou retenční nádrží a ulicí K Homolce.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Slivenec, potok Vrutice (úsek 3,085 – 3,180 km)
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru