Home >> Databáze projektů

  Revitalizace potoka Vrutice

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Revitalizace toku potoka Vrutice mezi nově budovanou retenční nádrží a ulicí K Homolce.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Slivenec, potok Vrutice (úsek 3,085 – 3,180 km)
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu