Home >> Databáze projektů

   Revitalizace parku Solidarita

 

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: Dosaženo má být dílčí revitalizace parkové plochy, která již částečně neplní své funkce. V parku je nutná postupná obměna části stromového patra, zde je tak cílem dosadba nových stromů. Dále pak částečná výměna nepropustných cest za propustné, revitalizace trávníků, zřízení závlahy. Výstupem je revitalizovaná plocha, která mimo jiné bude zajišťovat vyšší přirozený vsak dešťové vody a to i prostřednictvím vsakovacích boxů. Zároveň bude zlepšovat mikroklima v této oblasti. Na revitalizaci je zpracována dokumentace ke sloučenému řízení.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Hlavní město Praha, veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Regulace nemocí
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner