Home >> Databáze záměrů

Revitalizace parku Lumírovy sady – záměr

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Komplexní revitalizace parku včetně rekonstrukce cestní sítě, výměny VO, výměny a doplnění mobiliáře, rozšíření hřiště včetně výměny herních prvků. Součástí je realizace nového amfiteátru a sadové úpravy. Úprava svahu včetně hatí. Park je v těsném sousedství NKP Vyšehrad.
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Předpoklad realizace: —-
Lokace projektu: MČ Praha 2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)