Home >> Databáze projektů

Revitalizace parku Karlovské předmostí

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Projektová dokumentace bude zpracována za účelem komplexní revitalizace části parku včetně povrchů parkových cest, jejich odvodnění. Současně bude řešeno odstranění stávajícího objektu trafostanice v parku Karlovské předmostí, který je v současnosti v majetku Muzea Policie ČR a který bude bezúplatně převeden do majetku MČ Praha 2.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 2, Karlovské předmostí parc. č. 2463/1, 2463/2, 2463/3, 1447/5 k.ú. Nové Město
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost, Pejskaři 


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)