Home >> Databáze projektů

 Revitalizace parku Horská

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jedná se o projektovou dokumentaci ke komplexní revitalizaci parku Horská, včetně vybudování zahradní restaurace. Součástí projektu (zadání investora) bude vybudování zahradní restaurace, veřejného osvětlení, cestní sítě, dodávka parkového mobiliáře, umístění prvků pro volnočasové aktivity (venkovní posilovna, hřiště na petanque a pod.) terenní úpravy v parku, oprava opěrné zdi zdi do ulice Horská a konečně sadové úpravy. Projekt bude řešit propojení přilehlých prostor parku Ztracenka, Folimanka a Bastionu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 2, Horská parc. č. 1430/1, 1430/2, 1430/28 v k.ú. Nové Městoo
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Aktualizace programu regenerace Praha 2
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost, Důchodci, Studenti Karlovy univerzity


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: bude upřesněna
Zdroj financování: Praha 2

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)