Home >> Databáze projektů

 Revitalizace parčíku U váhy

Garant projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Popis projektu: Výsadba nových stromů a keřů a úprava stávající zeleně. Parčík bude sloužit k odpočinku, relaxaci a oddychu občanů městské části a ostatních návštěvníků.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Par.č. 942/1 o výměře 2588 m2 a parc.č. 943 o výměře 564 m2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Atraktivita území

karta projektu (pdf)