Home >> Databáze projektů

  Revitalizace objektu MŠ Jahůdka

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Projekt je zaměřen na adaptační opatření na změnu klimatu, zahrnuje tak snížení energetické náročnosti budovy, ozelenění plochy. Za účelem dosažení energetických úspor, je nutné provést zateplení obálky budovy s výměnou oken a dveří, ozelenění plochy střešního pláště, výměna osvětlovacích těles za úspornější.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 12, Praha 12 Modřany, https://mapy.cz/s/jeharebevu
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV9, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé městské části Praha 12, Předškolní děti


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace OPŽP, rozpočet HMP, rozpočet městské části Prahy 12

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1. : Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2. : Podpořit adaptaci budov v Praze

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
RS – estetická hodnota
DP – úspora energií na vytápění/chlazení
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
Jiný přínos
Nižší emise

karta projektu (pdf)