Home >> Databáze projektů

 Revitalizace mlýnského náhonu

Garant projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Popis projektu: Cílem projektu je vyčištění a obnova náhovu v zámeckém parku od mlýna k ústí do Rokytky
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Zámecký park Dolní Počernice, par.č. 1629
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace otoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Estetická hodnota

karta projektu (pdf)