Home >> Databáze projektů

   Revitalizace malého sídlištního vnitrobloku 40

Garant projektu: MČ Praha 11
Popis projektu: JURKOVIČOVA – JAŽLOVICKÁ – KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ
V rámci projektu došlo ke zmenšení výměry zpevněných ploch a užití nového propustného povrchu, zlepšení hospodaření s dešťovou vodou, rozšíření ploch zeleně a posílení druhové pestrosti. Došlo k doplnění stromů a keřů a štěrkových záhonů se suchomilnými rostlinami a výměna mobiliáře.
Fáze projektu: Projekt byl úspěšně ukončen.
Lokace projektu: MČ Praha 11
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 704 496 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet MČ, dotace z rozpočtu MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru