Home >> Databáze projektů

  Revitalizace lokality Palmovka

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: MČ Praha 8 připravuje projekt úprav veřejných prostranství v okolí křižovatky Palmovka. Jelikož se pohybujeme na stropní desce metra, nelze v místě vysadit stromy, místo je zatím pouze transferním, nevynucuje zdržení a nevytváří kvalitní mikroklima. Cílem je vysázení mobilní zeleně v kombinaci s umístěním specifického mobiliáře, popnutí zelení trakčních tramvajových sloupů (spolupracujeme s DPP), zvolit vhodné povrchy za účelem zasakování vody, vyrobit prvky z kvalitních a udržitelných materiálů (např. FSC certifikace), zatraktivnění a zobytnění centra Palmovky, vysázení stromů v místech, kde sítě jejich výsadbu umožňují, umístit mobilní zeleň s popínavými rostlinami kolem trakčních sloupů, pečovat o zeleň.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 8, Palmovka, k.ú. Libeň
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, GOV10 
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Zájemníci v území, Obyvatelé Palmovky, Cestující s přestupními vazbami, Pracující na Palmovce, Spolky


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: bude doplněn

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – estetická hodnota
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
RS – rekreační funkce
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru