Home >> Databáze projektů

  Revitalizace Denkrovy pískovny Praha Lysolaje

Garant projektu: MČ Praha Lysolaje
Popis projektu: Cílem projektu bylo vytvořit plnohodnotný krajinný prostor v nově revitalizované pískovně, kde vznikl rekreačně sportovní areál. Proběhly zde sadové úpravy a zeleň vnesla do prostoru vítanou celoroční proměnlivost a zvýšenou ekologickou kvalitu celého veřejného prostoru.
Hodnota projektu: 4 800 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: MČ Praha Lysolaje
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 4 800 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatic-
kou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve měst

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu