Home >> Databáze projektů

 Retenční nádrž ul. K Dubči

Garant projektu: MČ Praha Koloděje
Popis projektu: V rámci projektu došlo k výstavbě retenční nádrže dešťové vody v ul. K Dubči včetně zaústění do Rokytky.
Na přípravě celého projektu se podílely také Lesy Prahy a OCP hl. m. Prahy. Retenční nádrž bude sloužit jako rezervoár pro zachycenou dešťovou vodu z ul. K Dubči ve svažitém směru od Dubče s následným regulovaným odtokem do Rokytky. Bude se jednat o výrazný stabilizační krajinotvorný prvek s významnou funkcí zadržování vody v krajině. Zároveň bude nádrž sloužit jako biotop pro rostliny a zvěř. Realizací retenční nádrže došlo k výrazné lokální změně a zlepšení odtokových poměrů dešťové vody v zastavěné části v Kolodějích. P
Fáze projektu: Projekt byl dokončen.
Lokace projektu: Ulice K Dubči, Dubeč Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci území


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Rezervoár pro zachycenou dešťovou vodu
Výrazný stabilizační krajinotvorný prvek
Lokální změna
Zlepšení odtokových poměrů
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu