Home >> Databáze projektů

  Retenční nádrž Tehovičky

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Cílem projektu je sběr vody ze střechy budovy MČ, která bude využívána k následnému zalévání zeleně v katastru Kolovrat a Lipan.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Generel zeleně MČ, Klimatický plán HMP
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov 
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci Kolovrat a Lipan


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: Prozatím není stanoveno
Zdroj financování: Prozatím není stanoveno

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Úspora vody
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)