Home >> Databáze projektů

 Rekonstrukce původních mlatových cest v Parku Hrušov I

Garant projektu: MČ Praha Štěrboholy
Popis projektu: Předmětem akce je vybudování mlatových cest v Parku Hrušov II. Cesty budou uloženy do betonových obrubníků, zpevněny a řádně uhutněny. Vrchní vrstva bude drobný šedý kámen frakce 0/16 mm včetně drenáže na odvodnění cesty. V zájmu zajištění komfortu a bezpečnosti návštěvníků budou v Parku Hrušov II instalovány solární lampy veřejného osvětlení. V důsledku masivního rozvoje bytové výstavby jak na vlastním katastru Štěrbohol, tak sousedních Dolních Měcholup je park v současné době velmi využíván občany všech věkových skupin. Průchod parkem je rovněž využíván obyvateli sídliště Malý háj k cestě na zastávky MHD. Následnou péči o cesty i osvětlení bude městská část financovat ze svého rozpočtu v rámci péče o veřejnou zeleň.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Štěrboholy
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Estetická hodnota
Jiný přínos
Komfort a bezpečnost návštěvníků

karta projektu (pdf)