Home >> Databáze projektů

 Rekonstrukce chodníků Ostravská

Garant projektu: MČ Praha 18
Popis projektu: Rekonstrukce chodníků v areálu sídliště Letňany, konkrétně východní strana ulice Ostravská a její zálivy k bytovým domům. Nový povrch chodníků je z vodopropustné vsakovací dlažby s trativody.
Fáze projektu: ukončen 2022
Lokace projektu: Městská část Praha 18 – Letňany
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 6 485 200 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)