Home >> Databáze projektů

  Realizace závlahového systému Havlíčkovy sady

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jedná se o projektovou dokumentaci k závlahovému systému na vinici v parku Havlíčkovy sady včetně vybudování nádrže na zachytávání dešťových vod ze stávajících objektů (Pavilonu a vily Grebovky) pro využití závlahového systému a návrhu chytrého řešení, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání vodou. Součástí projektu je i zajištění úpravy stávajících závlahových systémů v parku Havlíčkovy sady tak, aby docházelo k hospodárnému nakládání s vodou při zavlažování (dálkové odečty vodoměrů, ovládní sekcí pomocí čidel půdní vlhkosti atd.).
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 2, Havlíčkovy sady parc. č. 1366, 1368 k.ú. Vinohrady
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, 
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Vinohradník, Návštěvníci parku


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 6 100 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2, dotace z ITC

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody
RS – regulace mikroklimatu
RS – regulace odtoku
Jiný přínos
Finanční úspora

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru