Home >> Databáze projektů

 Realizace revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Z dotace bude hrazena realizace revitalizace parku – odstranění neperspektivních dřevin, ošetření dřevin perspektivní (zdravotní řezy), odtěžení a likvidace dřevní hmoty, odstranění skládek a stavebních zbytků, zprůchodnění cest, likvidace invazivních druhů, založení keřových výsadeb.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: park U zahrádkářské kolonie,1057/4, 885/3,888/3 v k.ú. Libuš
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru