Home >> Databáze projektů

 Realizace revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Z dotace bude hrazena realizace revitalizace parku – odstranění neperspektivních dřevin, ošetření dřevin perspektivní (zdravotní řezy), odtěžení a likvidace dřevní hmoty, odstranění skládek a stavebních zbytků, zprůchodnění cest, likvidace invazivních druhů, založení keřových výsadeb.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: park U zahrádkářské kolonie,1057/4, 885/3,888/3 v k.ú. Libuš
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)