Home >> Databáze projektů

   Realizace retenčních ploch

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: V projektu má být dosaženo omezení odtoku dešťové vody ze svažitých ploch městské zeleně do kanalizace. Cílem je tak eliminovat případné lokální záplavy v případě přívalových srážek. Dále pak udržet vodu co nejdéle v místě jejího spadu a tím umožnit její postupný zásak. Druhotně tedy zlepšit místní mikroklima a všechny návazné aspekty. Tohoto cíle by mělo být dosaženo pomocí relativně jednoduchých opatření. Tedy například zemních valů, úpravou spádu cest, změny povrchu části cest z nepropustných na propustné, až po vytvoření podzemních vsakovacích boxu menší velikosti. Rozsah projektu je variabilní dle alokovaných finančních prostředků.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Celé území MČ Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Standardy HDV, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10
Indikátory projektu: AD3, AD15 
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Hlavní město Praha, veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet MČ, dotace od MHMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem
Specifický cíl D: Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení
D.2.: Rozvíjet bezpečnost a ochranu obyvatel a majetku

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce povodňového rizika
RS – regulace mikroklimatu
RS – kvalita vody
Jiný přínos
Finanční úspora
Demonstrace moderních technologií ve výstavbě
Zvýšení biodiverzity
Prostor pro ekologickou výuku

karta projektu (pdf)