Home >> Databáze projektů

   Realizace adaptačních opatření na základě klimatické pocitové mapy

Garant projektu: MČ Praha 8 realizovala na podzim 2019 klimatickou pocitovou mapu pro celé území MČ Praha 8. Na základě výsledků, dojde k vytipovaní vybraných lokalit a přípravě adaptačních opatření.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 8
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé MČ Praha 8, ZŠ a MŠ Praha 8, Organizace a spolky


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: bude upřesněna
Zdroj financování: Fond rozvoje MČ P 8 / dotace

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Doplnění znalostí o území

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru