Home >> Databáze projektů

  Protipovodňové opatření D2 Botič

Garant projektu: MČ Praha 15
Popis projektu: Úvodní etapa celkové revitalizace území v historickém jádru Stará Hostivař u staré hasičárny a jejího okolí synergicky s další etapou protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. Cílem revitalizace byla protipovodňová úprava pomocí poldru na levém břehu Botiče a přeměna objektů na otevřené území s komunitním společenským
centrem.
Fáze projektu: Projekt byl realizován.
Lokace projektu: Městská část Praha 15
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
Specifický cíl D: Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení
D.2.: Rozvíjet bezpečnost a ochranu obyvatel a majetku

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Eroze půdy
Estetická hodnota

karta projektu (pdf)