Home >> Databáze projektů

 Projekt komunitní zahrady

Garant projektu: MČ Praha Velká Chuchle
Popis projektu: Velká Chuchle zrealizovala Komunitní zahradu v Malé Chuchli. Komunitní zahrada na parc. č. 30/1 v kú Malá Chuchle představuje místo, které sdružuje lidi nevlastnící žádnou zahradu. Zároveň poskytuje místo pro setkávání a působí jako přírodě blízké místo pro rekreaci.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: Praha Malá Chuchle
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu