Home >> Databáze projektů

  Prodloužení parku Přátelství

Garant projektu: MČ Praha 9
Popis projektu: Prodloužení Parku Přátelství – v prostoru Prodloužení Parku Přátelství dochází k doplnění cest, významným výsadbám nového stromového, keřového a bylinného patra, terénním úpravám pro odclonění ul. Lovosická, vybudování nových přípojek vodovodu a kanalizace, zbudování cca 4 ha nových travnatých ploch. Z této dotace chceme uhradit výsadby zeleně a cestní síť. Retenční nádrže: V rámci této akce dojde k vybudování systému pro zachycení dešťových vod v blízkosti stanice metra Střížkov. V této souvislosti bude zřízena retenční nádrž o objemu cca 1300m3. Řešená stavba bude v souladu s charakterem území a zachycená dešťová voda bude sloužit k závlaze parku a okolí. Do této doby dešťová voda odtékala do dešťové kanalizace. Z této dotace chceme uhradit železobetonovou nosnou konstrukci retenční nádrže.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 9, park Přátelství
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, AD15, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Eroze půdy
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru