Home >> Databáze projektů

 Předzámčí Vinořského zámku

Garant projektu: MČ Praha Vinoř
Popis projektu: Za 5 let se nám podařilo s našimi omezenými zdroji místo sanovat a alespoň instalovat workout a plochy zatravnit. Nyní má být řešeno zasakování vod, rušení asfaltových povrchů, výsadba původních stromořadí, průchod nové cyklostezky a mnoho dalších „zelených“ prvků v návaznosti na sousední kulturní památku Vinořský zámek.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Vinoř
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 12 113 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury A.3.: Zakládat a
revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)